ThemenPlace

jump to filter-options
  • Title page
    ḳovets divre Torah ṿe-ḥokhmah, melitsah ṿe-shir, ṿe-ḳorot ha-Yehudim bi-yeme ḳedem mi-kitve yad geʾonenu rabanenu ṿe-ḥakhamenu ha-ḳadmonim asher ʿad ʿatah hayu sefunim ṿe-genuzim be-ginze ha-sefarim bi-Yerushalem
    Ṿerṭhaymer, Shelomoh Aharon / ווערטהיימער, שלמה אהרן (Ed.) ; (Ed.)
    Yerushalayim : Ṿerṭhaimer: 1895/96-