1 Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Jahr = 1895 und Sammlung = Druckwerke
  • Titelblatt
    ḳovets divre Torah ṿe-ḥokhmah, melitsah ṿe-shir, ṿe-ḳorot ha-Yehudim bi-yeme ḳedem mi-kitve yad geʾonenu rabanenu ṿe-ḥakhamenu ha-ḳadmonim asher ʿad ʿatah hayu sefunim ṿe-genuzim be-ginze ha-sefarim bi-Yerushalem
    Ṿerṭhaymer, Shelomoh Aharon / ווערטהיימער, שלמה אהרן (Hrsg.) ; (Hrsg.)
    Yerushalayim : Ṿerṭhaimer: [1895/96-]