1 Title

jump to filter-options
Search for: Year = 1895 and Collection = Druckwerke
  • Title page
    ḳovets divre Torah ṿe-ḥokhmah, melitsah ṿe-shir, ṿe-ḳorot ha-Yehudim bi-yeme ḳedem mi-kitve yad geʾonenu rabanenu ṿe-ḥakhamenu ha-ḳadmonim asher ʿad ʿatah hayu sefunim ṿe-genuzim be-ginze ha-sefarim bi-Yerushalem
    Ṿerṭhaymer, Shelomoh Aharon / ווערטהיימער, שלמה אהרן (Ed.) ; (Ed.)
    Yerushalayim : Ṿerṭhaimer: [1895/96-]