Titel / Incipit
Maḥzor mikol hashanah keminhag ashkenaz ͑im ḥamesh megillot ve ͗im birkat kohanim. Frankfurt am Main : Zalman Aptrod: [1721]